You are currently viewing วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562

  • Post author:
  • Post category:Blog
หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีจัดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยในภาษาไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมทางิชาการของชุมนุมภาษาไทยและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505

โดยหนึ่งในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถทั้งการพูด อ่าน และเขียน ประจำปี 2562 เพื่อสร้างค่านิยม ผลักดันต้นแบบที่ดีในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ

โดยกว่าจะได้รับรางวัลนั้นเรียกได้ว่าคัดเลือกกันอย่างละเอียดลออ เนื่องจากต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจัดหวัดในรอบแรกซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 147 คน ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยคัดเลือกเหลือ 60 คน จากนั้นก็เข้ารับการอบรมก่อนจะคัดหัวกะทิเหลือเพียง 10 เพื่อเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา

ซึ่งภายในงานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้จัดนิทรรศกาลเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไว้อย่างมากมาย โดยรณรงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ไม่ให้ใช้ผิดเพี้ยนและเกิดความวิบัติในภาษาไทย สืบสานความงดงาม เป็นต้นแบบที่ดีงามในการอ่านเขียนและพูดอย่างชัดเจนและถูกต้อง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะเนื้อแท้ของภาษาไทย เพื่อให้เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชาติไทยธำรงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไป

สนับสนุนโดย w88v2.com