You are currently viewing ศิลปะมีประโยชน์กับเด็กอย่างไร

ศิลปะมีประโยชน์กับเด็กอย่างไร

ศิลปะ ไม่เพียงแค่จะช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อน้อยๆให้กับเด็กเท่านั้น แต่ว่าขณะที่เด็กๆกำลังทำงานศิลปะ เป็นช่วงเวลาที่สมองน้อยๆกำลังเก็บรวบรวม คัดสรร จัดส่วนประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่เขาได้รับรู้สะสมมา และความคิดที่มีต่อสิ่งรอบข้าง สรุปออกมาเป็นความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม ศิลปะจึงกลายเป็นสื่อนำให้เด็กๆได้ศึกษาที่จะมองดูความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสังเคราะห์

ช่วยทำให้เด็กเป็นเด็กที่กล้าคิด

วัยเด็กนั้นเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ ศิลปะยังช่วยทำให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าเริ่มสิ่งใหม่ๆทำให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึก โดยเฉพาะในเด็กตัวเล็กๆที่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อทางตัวหนังสือได้ทำให้เด็กรักการทำงานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง

ช่วยฝึกฝนสมาธิ

เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กแต่ละชิ้นเสร็จลง เด็กจะรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ทำให้ขะมักเขม้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไป ช่วยฝึกฝนความละเอียดอ่อนและสมาธิ เพราะเหตุว่าในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาด ระบายสีหรือประดิษฐ์บางอย่างให้เสร็จนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่ 138bet ที่สามารถฝึกฝนทักษะการใช้สมาธิได้เป็นอย่างดี

ช่วยปรับให้เด็กมีจิตใจที่งาม

ความพากเพียรแล้วก็ใช้สมาธิที่แน่แน่วมั่นคงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย ทำให้เด็กเป็นคนมีสุนทรียภาพ มีความละเอียดอ่อนในจิตใจ บ่งชี้คุณประโยชน์ในธรรมชาติ ศิลปะ วัตถุ หรือต้นแบบความรู้สึกนึกคิดต่างๆทำให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม ฝึกหัดให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับพฤติกรรมและปรับความคิดให้คล้ายคลึง ยอมรับซึ่งกันและกัน อันเป็นฐานรากของการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและเป็นระบบประชาธิปไตยในสังคม