ศิลปะไทย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งทำให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจกับงานศิลปไทยที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งเป็นความงดงามทางศิลปะที่ได้มีการสืบทอดมาช้านานตั้งแต่ในอดีต ซึ่งศิลปะไทยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตได้อีกด้วย รวมทั้งเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งศิลปะไทยจะมีความสวยงามละมุนละไมมีความประณีตวิจิตรตระการตา ซึ่งเรียกได้ว่าศิลปะไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งและสุนทรียภาพเป็นอย่างยิ่ง

ศิลปะไทย

ศิลปะไทย

ศิลปะไทย กำเนิดมาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในสมัยก่อน ซึ่งมีวัฒนธรรมและศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำให้เกิดออกมาเป็นศิลปะไทยในแขนงต่างๆ รวมทั้งสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็นสังคมดั้งเดิมของคนไทย ก็ยังได้ถูกนำมาดัดแปลงกลายเป็นงานศิลปะอีกด้วย ซึ่งถือว่าความเป็นธรรมชาติของคนไทยได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเต็มไปด้วยความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยในท้องถิ่น ซึ่งจะถูกถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะและสื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์และนี่ก็เป็นที่มาของศิลปะไทยนั่นเอง

รูปแบบของงานศิลปะไทย

จิตรกรรมไทย

งานจิตรกรรมไทยก็คืองานภาพเขียนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแบบของไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างจากงานศิลปะของชาติอื่น ถึงแม้งานศิลปไทยจะมีการสอดแทรกได้รับอิทธิพลมาจากชาติอื่นบ้าง แต่ก็ยังคงสร้างออกมาให้กลายเป็นงานศิลปไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างงาม จิตรกรรมไทยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างมาก ซึ่งเราอาจจะเห็นได้จากงานศิลปไทยอย่างเช่น ลายไทยที่จะเขียนในการตกแต่งอาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับต่างๆ ซึ่งจะมีหลายลวดลายเช่น ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายกนก และยังมีรูปตามความเชื่อต่างๆ เช่นรูปคน รูปสัตว์ รูปยักษ์ รูปเทวดา


ประติมากรรมไทย

งานประติมากรรมคืองานศิลปะที่เกิดจากการปั้น หล่อ แกะสลัก ฉลุ หรือดุน ซึ่งเราอาจจะพบเห็นได้จากพระพุทธรูปหรืออาจจะเป็นงานประติมากรรมรูปคน ซึ่งงานประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่มีรูปทรงสามมิติ คือมีความสูง ความกว้าง ความนูนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานประติมากรรมขึ้น เพื่อแสดงจินตนาการความรู้สึกความเชื่อและความต้องการที่อยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกของความสามารถทางด้านศิลปะ ซึ่งการสร้างงานประติมากรรมผู้สร้างจะมีองค์ประกอบทางศิลปะหลายอย่าง เพื่อทำให้ผลงานมีความงดงามและสามารถสร้างความรู้สึกให้แก่ผู้ชมงานศิลปะ อย่างเช่นการใช้เส้นที่คดโค้งหรืออ่อนช้อย ความกลมกลึง ความมันวาว ความนูน และความเรียบของพื้นผิว ซึ่งนั่นจะทำให้กระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมสื่อให้รู้ถึงความสมบูรณ์พูนสุข ถ้าแสงและเงาสะท้อนได้ฉากที่เหมาะสม ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ได้ความรู้สึกของความต้องการ


สถาปัตยกรรมไทย

งานสถาปัตยกรรมไทย เป็นศิลปะก่อสร้างของคนไทยที่เต็มไปด้วยความมีเอกลักษณ์ อย่างเช่นวิหาร โบสถ์ อาคารบ้านเรือน วัด ซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามความนิยมและภูมิศาสตร์ โดยสถาปัตยกรรมไทยมีอายุมากกว่า 4000 ปีนับตั้งแต่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน ซึ่งงานสถาปัตยกรรมไทยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อประเทศชาติ เพราะต่างก็กำเนิดภายใต้สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะงานที่มีรากทางวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน สำหรับผลงานสถานปัตยกรรมไทยเราสามารถหาดูได้ง่ายๆ เพียงแค่เราไปวัดทำบุญเราก็จะพบได้ทันที ยิ่งถ้าเป็นวัดที่สร้างอย่างปราณีตก็จะสัมผัสได้ถึงใจของผู้ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนได้ทันที
สนับสนุนโดย ufabet168m